Turpinot pagājušajā gadā iesākto, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) kopā ar Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP) strādā pie organizāciju apvienošanas projekta un 10. janvārī prezentēja to sporta nozares pārstāvjiem. Jau 2019. gadā nozares iekšienē aktualizētajai iniciatīvai šobrīd iezīmējas reālas aprises un konkrēts laika plāns, kas noslēgtos īsi pirms Parīzes Olimpiskajām spēlēm.

LOK prezidents Jānis Buks: ”Apvienošanās ir svarīgs solis nozares attīstībā, izveidojot vienu spēcīgu organizāciju. Mūsu kaimiņi Igauņi, to ir paveikuši vairāk kā 20 gadus atpakaļ un tagad ir pienākusi mūsu kārta. Kopīgi mums jānonāk pie skaidra un visiem saprotama rezultāta. Līdz ar to visiem iesaistītajiem aicinu būt atvērtiem sarunām, procesa gaitā uzdot sevi interesējošos jautājumus un strādāt viena mērķa labā.”

LSFP prezidents Einārs Fogelis: “Par šo procesu pirmie signāli jau meklējami labu laiku atpakaļ. Viennozīmīgi šāda vienota organizācija ir nepieciešama gan pašai sporta nozarei, lai formulētu vienotu un spēcīgu nozares viedokli, gan sabiedrībai un sportistiem, lai ir viena organizācija ar kuru rēķināties un pie kuras vērsties, gan valdībai un organizācijām, lai ir viens partneri ar kuru sadarboties.”

Trešdienas rītā visiem LOK un LSFP biedriem tika prezentēts apvienošanās projekts, tā mērķi un ieguvumi, kā arī juridiskie aspekti un laika plāns. Apvienošanās paredz spēcīgākas, efektīvākās un pilnvērtīgākas organizācijas izveidi, kas gala rezultātā varētu sastāvēt no 101 biedra (tajā skaitā 37 asociētajiem biedriem). Prezentācijas laikā tika noformulēts, ka procesa pirmajā fāzē detalizētāk jāpaskaidro asociēto biedru tiesības un iespējas, apvienotās organizācijas struktūra un nākošie soļi pēc organizāciju apvienošanas. Šobrīd izstrādātais plāns paredz, ka apvienošanās process ar pieteikumu par reorganizācijas līguma stāšanos spēkā orientējoši noslēdzas 12. jūlijā.

Apvienotā organizācija veidos spēcīgāku viedokli pateicoties vienota redzējuma formulējumam visu biedru un asociēto biedru vidū, kas nodrošinās saturiski izsvērtākus pieņemtos lēmumus. Sagaidāms, ka sniegto pakalpojumu klāsts kļūs kvalitatīvāks, nodrošinot skaidrākus atbildību sadalījumus, tiešāku kontaktu, kā arī ātrāku un precīzāku informācijas apriti. Vienotas organizācijas izveide paredz finanšu līdzekļu efektīvāku izmantošanu, samazinot administratīvās izmaksas un veicinot laika resursu ekonomiju ievēlētajām amatpersonām un biedriem. Valsts institūcijām sadarbība turpmāk veidotos ar vienu partneri, kas samazinātu komunikācijā un darba procesā ieguldīto laiku.

Lai apvienošanās procesu sakārtotu no juridiskā aspekta, Biedrību un nodibinājumu likums paredz, ka biedrību ir iespējams reorganizēt apvienošanās ceļā. Lai šo procesu iesāktu, starp LOK un LSFP jānoslēdz reorganizācijas līgums, kurš savukārt ir jāapstiprina gan LOK, gan LSFP biedru kopsapulcēs ar divu trešdaļu biedru atbalstu. Ievērojot labas pārvaldības principus, LOK statūtus jaunajā redakcijā plānots izskatīt LOK Ģenerālajā asamblejā š.g. 27. martā, tajā pat laikā parakstot arī reorganizācijas līgumu starp abām minētajām organizācijām. Reorganizācija uzskatāma par pabeigtu trīs mēnešus un piecpadsmit dienas pēc līguma parakstīšanas – 12. jūlijā, ar ierakstu LR Uzņēmuma reģistrā par biedrības LSFP pievienošanu LOK. No tā brīža LOK atbild arī par visām LSFP saistībām.

Apvienošanās paredz, ka LOK apvienotu LOK biedrus – Olimpiskās sporta veidu federācijas, kas jau ir LOK biedri, atzītās sporta veidu federācijas, divus LOK atlētu komisijas locekļus/ Olimpiskos sportistus, Latvijas Paralimpisko komiteju un Latvijas Pašvaldību savienību, kā arī LOK Asociētos biedrus – Asociētās sporta veidu federācijas, Asociētās sporta organizācijas, Latvijas Olimpiešu klubu, Latvijas Olimpisko akadēmiju, Latvijas lielo pilsētu asociāciju. Visiem biedriem būs iespēja tikt ievēlētiem vai deleģēt pārstāvjus ievēlēšanai LOK izpildkomitejā vai LOK komisijās un institūcijās, iesniegt priekšlikumus LOK darbībai, piedalīties LOK IK un LOK saistīto institūciju sēdēs un saņemt informāciju par LOK darbību. Būtiskākā atšķirība starp LOK biedriem un asociētajiem biedriem - asociētajiem biedriem nebūs balss tiesību LOK Ģenerālajā asamblejā.