LOK ārkārtas Ģenerālā asambleja, 11.07.2023.

Ar šo, atbilstoši Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) Statūtu punktiem 7.1., 7.2., 7.7.1. un 7.7.3. un LOK Ģenerālās asamblejas 2023. gada 26. maija ārkārtas sesijas lēmumam Nr. 7.1., LOK Valde paziņo, ka LOK ārkārtas Ģenerālās asamblejas sesija notiks 2023. gada 11. jūlijā, pulksten 11.00 (reģistrācija no pulksten 10:00). Sesijas norises vieta, balstoties uz ekonomiskās pamatotības un iespējamo norises vietu pieejamības apsvērumiem, tiks LOK locekļiem paziņota ne vēlāk kā LOK Statūtu punktā 7.2. noteiktajā termiņā – 20 (divdesmit) dienas pirms sesijas atklāšanas, tas ir 2023. gada 21. jūnijā.

Ārkārtas Ģenerālās asamblejas sesijas Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

1) LOK prezidenta vēlēšanas;
2) Iztrūkstošo LOK Izpildkomitejas (IK) locekļu ievēlēšana no LOK biedru – Olimpisko sporta veidu federāciju prezidentu vai izpildinstitūciju vadītāju vidus (piezīme – jaunievēlētajiem LOK IK locekļiem jābūt gataviem valsts amatpersonas statusa piemērošanai);
3) Trīs LOK viceprezidentu ievēlēšana no LOK IK locekļu vidus pēc LOK prezidenta priekšlikuma;
4) Debates.