NewMiracle

Erasmu+ projekts NewMiracle

NewMiracle – Jaunie sporta līderi = līderes lomas pastiprināšana sporta jomā.


Projekta dalībnieki/partneri

 • Lietuvas Nacionālās Olimpiskā komiteja – projekta vadošā organizācija  (www.ltok.lt)

Partneri:

 • NGO Inovation Academy (Lietuva)  (http://www.inovacijuakademija.lt/)
 • Latvijas Nacionālā Olimpiskā komiteja  (http://www.olimpiade.lv)
 • Slovākija Nacionālās Olimpiskā komiteja (https://www.olympic.sk/)
 • Itālijas Nacionālā Olimpiskā komiteja (www.coni.it)
 • Romas Foro Italico universitāte (http://www.uniroma4.it/)
 • Igaunijas Nacionālā Olimpiskā komiteja (https://www.eok.ee/)


Dzimuma līdztiesība ir Eiropas Savienības (ES) viens no pamatprincipiem, kas ir noteikts Dzimumu līdztiesības  stratēģijā 2021.-2025. gadam. Stratēģijas mērķis ir sievietēm, vīriešiem, meitenēm un zēniem sniegt un nodrošināt vienlīdzīgas iespējas attīstīties, pilnveidoties, piedalīties un realizēt savus mērķus.

Erasmus+ projekts “NewMiracle” ir projekts, kas atbalsta sieviešu iesaisti vadības sektorā – sieviešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, ieņemot atbildīgus amatus pārejot no simboliskas klātbūtnes uz reālu vadību (1)


Projekta ideja –  veicināt dzimumu līdztiesību sabiedrībā, veicināt sieviešu iesaisti organizāciju vadībā, līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā arī attīstīt pašapziņu.

Daudzveidības priekšrocības – palielināt izpratni un izglītot sporta nozares vadītājus par to, cik liela nozīme iz dažādu dzimumu pārstāvībai vadošajos amatos (1)


NewMiracle  mērķauditorija -  ir sievietes, jauni profesionāļi, brīvprātīgie un lēmumu pieņēmēji, kuri strādā sporta klubos, sporta federācijās un citās sporta nozares organizācijās. 


Projekta mērķi – 

Sporta organizācijas darbojas vidē, kas strauji mainās, attīstās un rada jaunus izaicinājumus, kuriem nepieciešama jauna vadības pieeja. Sporta organizācijām ir jāpielāgojas strauji mainīgā vidē, ņemot vērā dzimuma līdztiesības problēmu.


 • Izstrādāt unikālu sporta vadības kursu, kas veicinās gan vīriešus, gan sievietes stratēģiski izmantot savas stiprās puses un spējas, savu konkurētspējīgo domāšanas veidu, kā arī kļūt pašpārliecinātākiem  konkurētspējīgā sporta industrijā.
 • Izstrādāt unikālu apmācības programmu sporta organizācijām, lai atbalstītu to vadību ievērot organizācijās labas pārvaldības praksi un dzimumu līdztiesību. Kā arī izveidot sadarbības platformu, kas palīdzētu jaunajiem sporta līderiem īstenot savu profesionālo karjeru, nodrošinās sadarbību, pieredzes apmaiņu, pozitīvu ietekmi, lielāku uzticību un papildus mentora- viens pret viens apmācības programmu, lai stiprinātu sporta vadības prasmes, kas nepieciešamas, lai pilnībā tiktu izmantots līdera prasmju potenciāls.


Projekta uzdevumi – 

 • Veicināt dzimumu līdztiesību ;
 • Apmācīt un pilnveidot jauno vadītāju kompetenci vadības un vidējās vadības jomās sporta nozarē;
 • Sniegt izpratni par to, kas ir padomdevēji (mentori) vadošos amatos saviem jaunākajiem vienaudžiem, mentoru  loma;
 • Realizēt bezmaksas apmācības programmu – sievietes – līderes, vadošos amatos sporta nozarē;
 • Izveidot unikālu mentoringa programmu, lai atbalstītu un konsultētu sievietes, kā jaunus profesionāļus – sporta vadītājas.


Projekta aktivitātes - 

 • Seminārs kopā ar Sporta organizāciju augstāko vadību, akadēmiskajiem un citiem ekspertiem
 • Apzināt, analizēt un izplatīt labas prakses piemērus par apmācību un mentoru programmu.
 • Nacionāla un starptautiska līmeņa semināri par apmācības programmu un iegūtajiem rezultātiem.
 • Tiešsaistes sadarbības platformas izveide, mentoru programma.


Metodoloģija - 

Projektā kā sākumpunkts tiks izmantoti sporta organizāciju uzdevumi, kas noteikti Olimpiskajā programma 2020 gadam, Braitonas deklarācijā par sievietēm un sportu un Eiropas Parlamenta Rezolūcijā par sievietēm un sportu un citos attiecīgo dokumentos.


3 nacionālie un starptautiskie semināri, lai apmācītu un uzlabotu jauno sporta vadītāju kompetences par līderi un vadības jomu sporta nozarē. Lai vairotu sporta vadītāju izpratni un inteliģenci vadošos amatos, pilnveidotu jauno sporta līderu pašapziņas prasmes.


Unikāla mentoru programma savienos sporta nozares ekspertus, vadības jomā, ar jauniem sporta līderiem, pieredzes apmaiņas, izglītošanās nolūkos. Menturo uzdevums ir iedvesmot, motivēt un pilnveidot. Rītdienas sporta kultūru definē SPORTA LĪDERI.

Savienojot potenciālos nākotnes sporta līderus ar pieredzējušiem vadītājiem, tiks dalīta pieredze, iegūtas zināšanas, realizētas jaunas idejas – veidojot sporta nākotni.


Paredzamie iznākumi - 

 • Izstrādāta apmācības programma – Jaunajiem sporta līderiem, ievērojot dzimumu līdztiesību.
 • Izstrādāta mentoru programma.
 • Izstrādāti metodiskie materiāli jauno sporta līderu prasmju attīstībai un pilnveidošanai – vadības prasmes, laba pārvaldības principi, dzimuma līdztiesības uzlabošana.
 • Izstrādāta sadarbības platforma  (tiešsaiste)


Izmantotās atsauces:

 • "Towards more gender equality in sport" - "Recommendations and action plan from the High Level Group on Gender Equality in sport (2022)" (materiāls pieejams gandrīz visās  Eiropas valodās) 

Ziņojums: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/684ab3af-9f57-11ec-83e1-01aa75ed71a1

Fakti: https://sport.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/Factsheet%20Gender%20Equality%20in%20Sport%202022.pdfInformācija par projektu:

Maruta Taima

Tālrunis: +371 26423519

E-pasts: [email protected]Dokumenti

<- Atpakaļ uz erasmus +